Green & Silver Football Gnomes (similar to Philadelphia)